อันดับ ชื่อ รายได้รวม ระดับ
1
ชนัยณัฐ นิตย์มี
6,919
Gold
2
อภิญญา พูลสวัสดิ์
5,326
Silver
3
จักรพันธ์ ประทีป
5,123
Gold
4
จันทรา ช่วงนภาพร
4,870
Silver
5
ณัฐวีร์ ปิตตะพันธุ์
4,710
Gold