อันดับ ชื่อ รายได้รวม ระดับ
1
ชนัยณัฐ นิตย์มี
6,679
Gold
2
อิมรอน มะดือเร็ะ
5,649
Stone
3
อภิญญา พูลสวัสดิ์
4,562
Stone
4
กวินถพ พิทักษ์
3,117
Gold
5
อำนาจ เอกวงษ์
2,992
Gold